Japan101 บทเรียนเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ต้องการ “เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง”

หมายเหตุ 1 – บทความนี้ถูกเขียนขึ้นจากความตั้งใจที่จะช่วยผู้ที่ต้องการจะท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ให้เข้าใจและเห็นภาพรวม รวมถึงการวางแผนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง

หมายเหตุ 2-  บทความนี้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของตัวผู้เขียนเอง ในส่วนหัวข้อ “คำแนะนำของผม” นั้น คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ครับ 🙂

Continue reading